TABANCA TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATLARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ
GEREKENLER;

ALINACAK SİLAH;

·Silah ruhsat işlemlerine
başlarken önce alınacak silah belirlenmiş olmalıdır.

·Silah ruhsatı alınırken, alınacak
silahın, daha önce Taşıma ya da Bulundurma ruhsatlı olup olmamasının bir önemi
yoktur.

·Alınacak silaha ruhsat
çıkarılmadan önce RESMİ KANALDAN BALİSTİK geçmişi sorgulanır ve silah sicili
temiz bir şekilde yeni ruhsat sahibine devredilir.

Bu bakımdan sıfır ya da
ikinci el silah 
alınmasının silahın sicil temizliği açısından bir önemi yoktur.

Silaha çıkarılacak yeni ruhsatın Bulundurma ya da Taşıma olup
olmaması , “Ruhsat çıkarılacak şahsın vasfına” bağlıdır.

Taşıma Ruhsatıyla
ilgili detaylara aşağıda değineceğiz.

Ruhsatı çıkaracak kişi “ikametgah adresinin bağlı olduğu
bölgeye göre” Silah Ruhsat İşlemleri Bürosuna bizzat başvuruda bulunur;

İl Emniyet
Müdürlüğü (Polis Bölgesinde ikamet edenler)

İl jandarma alay komutanlığı
(Jandarma Bölgesinde ikamet edenler)

TABANCA BULUNDURMA RUHSATI


2020 yılı açıklanan BULUNDURMA Ruhsat harç bedeli; “5 Yıl için 2.230.80 ₺” Peşin ödenir


·
BULUNDURMA
RUHSATI, SİLAH RUHSATI ALINMASINA ENGEL HALİ BULUNMAYAN 21 yaşını doldurmuş her
TC vatandaşına verilebilir.

·BULUNDURMA
ruhsatı meskende veya iş yerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.

·Taşıt
araçları, iş yeri ya da mesken sayılmaz.

·Mesken
değişikliği durumunda, belirli tarih aralığına özel nakil belgesi çıkarılarak;
silah nakledilebilir.

Bu durumda yeni mesken için yeni ruhsat çıkarılır. *Yeniden harç ödenmez.

 

TABANCA TAŞIMA RUHSATI
2020 yılı TAŞIMA Ruhsat harç bedeli; “5 Yıl için 6.971.00 ₺ ” Peşin ödenir

 

Tabanca Ruhsatı Çıkarılabilecek VASIFLAR;

·Can
Güvenliği;
Yapılacak tahkikat sonucu, ikametgah olunan
bölgenin VALİ’sinin takdirine göre verilmektedir.

·Fahri
temsilciler:
Dış İşleri Bakanlığı’nın görevle ilgili resmi
yazısı istenir

·Basın
Mensupları:
Basın, Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi istenir

·Kuyumcu
ve Sarraflar:
Vergi dairesi, Ticaret odası yazıları ile
varsa ortakların feragat nameleri istenir

·Patlayıcı
maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği
imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri;

ilgili
ruhsat ve vergi dairesi yazıları istenir.

·Banka
Müdürleri:
Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev
belgesi istenir.

·Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi
istenir

·Yıllık
satış tutarı (ciro):
2020 YILI CİRO TAŞIMA RUHSATI İÇİN; 2019 cirosu 17.9milyon TL olmalıdır.

Birden fazla şirketin ciro toplamları dikkate alınmaz!

Mükellefiyeti ve yıllık
satış tutarı, kar zarar bilanço ve CİRO kayıtlarını içeren vergi dairesi yazısı,
Ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshaları, Sanayi ve Ticaret Odasından kayıt
belgesi, Ortaklar ile ilgili evraklar istenir

(“KOLLEKTİF ŞİRKETLER” İLE ” ADİ
KOMANDİT ŞİRKETLER” kapsam dışındadırlar.)

·YILLIK KURUMLAR VERGİSİ 283.000 TL OLAN YA DA YILLIK GELİR VERGİSİ 141.000 TL OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER

·Arazi
sahipleri:
Vergi dairesi yazısı, Toprak miktarını
gösterir tapu müdürlüğü yazısı, Ziraat odasından veya tarım il/ilçe
müdürlüğünden alınacak üretici belgesi istenir

·Sürü
sahipleri:
 150 Adet 2 yaşını doldurmuş büyük baş veya 750 Küçükbaş 
Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe
müdürlüğü/vergi dairesi yazısı istenir

·Müteahhitler: İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,
Varsa ortakların feragat namesi istenir.

·Akaryakıt
istasyonu sahipleri:
Kurum ile yapılan sözleşme
fotokopisi, İş yeri ruhsat fotokopisi, Vergi dairesi yazısı, Varsa ortaklar ile
ilgili belgeler istenir.

·Akaryakıt
istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:
İş
sahibinin yazılı müracaatı, Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, iş yeri
ruhsat fotokopisi, Vergi dairesi yazısı, Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine
dair SGK yazısı istenir

·Sigortalı
olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
Vergi dairesi yazısı,
Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SGK yazısı, Ortaklık
veya şirket söz konusu ise ilgili evraklar istenir

·Poligon
sahipleri:
İşletme ruhsatı fotokopisi, Vergi dairesi
yazısı, Ortaklık veya şirket söz konusu ise ilgili evraklar istenir

·Müze
ve anıtları koruyan bekçile
r:
Kişi/kurumun yazılı müracaatı, Eski
eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri, Bekçilerin primlerin
ödendiğine dair SGK yazısı,

·ARICILIK
yapanlar:
Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden
alınacak çiftçi belgesi, Kovan adedini belirten il/ilçe tarım müdürlüğünün
yazısı, 100 Adet fenni kovan, 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu
(müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek), Arıcılığın
meskûn yerler dışında gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım
müdürlüğünün yazısı istenir

·Patlayıcı
madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
Vergi
dairesi yazısı, Oda kayıt belgesi, İş sahibinin yazılı müracaatı, Depo izin
belgesi fotokopisi, Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı,

·Asli
memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi
isteği ile kurumlarından ayrılanlar:
Ayrılış şeklini belirten
kurum yazısı,

·Dövize
ilişkin işlem yapanlar:
Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün
izin belgesi fotokopisi, Oda
kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,

·Avukatlar: Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,

·Noterler: Noterlik belgesi fotokopisi, Vergi dairesi yazısı,

·Oda,
birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile
meclis üyeleri:
Bağlı olunan oda, birlik, federasyon,
konfederasyonun görev yazısı ve Görevle ilgili seçim tutanağı,

·En
az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar: 
Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu
yazısı,

·En
az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar: 
Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi, İl/ilçe seçim kurulu yazısı
istenir


RUHSAT VERİLMESİNİ
ENGELLEYEN HALLER

Madde
16-
(Değişik:02/04/1997-97/9510
K.)

(Değişik birinci
cümle:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde
sayılanlar hariç Aşağıda belirtilen
hallerden birine giren kimselere hiçbir
şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez
, verilmiş
ruhsatlar iptal edilir.

a)
Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b)(Değişik:25/10/2000
2000/1550 9.Md) Ruhsatlı silahıyla suç
işleyenler
veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları
tarafından bir suç işlenmesine
veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesineneden olanlar,

c)Haklarında
Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası
açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında
ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d)Taksirli
suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar
ile
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü
kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla
işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet
sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet
eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden
hüküm giymiş olanlar
,
(6831 sayılı Orman Kanununun 108.
Maddesinden yargılanıp hüküm giyenler bu bent kapsamında değerlendirilir.)

e)(Değişik:13.06.2002/24784) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği
aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis
ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

f)Uyuşturucu
ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya
ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma,
bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya
nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun
tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

g)Ruhsatlı
silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

h)(
Danıştay 10.Dairesinin 27.03.2003 tarih ve Esas No:2001/2044 Karar No:2003/1135
sayılı kararı ile (h) bendinin iptaline karar verilmiştir.)

ı)Kanunun
4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve
bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar
,

 (Kama, hançer, saldırma, şişli baston,sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura,  süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı,boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler)

i)Ruhsatların
veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay
içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

j)Kanunun
Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah
taşıyanlar,

k)Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında
kullananlar,

l) (Değişik:25/10/2000
2000/1550 9.Md) Mahkeme kararı ile ya da
haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı
Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına
hükmolunanlar
ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı
Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi
uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi
tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız
görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve
16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla
meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen
mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,

m)Kısıtlı
olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

n)Akıl
hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

o)21
yaşını bitirmemiş olanlar.

(Değişik: 02.12.1999 99/13749 10.Md) Yukarıdaki fıkranın (a), (b),
(c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı) ve (i)
bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün
neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine
adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla
mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı
Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil
nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

Birinci fıkranın (j) bendi
kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve
kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.

(Ek fıkra: 02.12.1999 99/13749 10.Md)Bu madde kapsamında sayılan
fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme
işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna
kadar silah ilgili birimce emanete alınır.

Bu madde de belirtilen
mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Bu madde hükümlerinin
uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya
çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.